Casestudy
การนำ Geomagic Freeform ไปใช้ในงานด้านต่างๆ
1. ด้านทันตกรรม
ข้อมูลที่สแกนเช่น แบบจำลองทางทันตกรรมจะถูกโหลดลงใน Geomagic Freeform และมีการแก้ไขข้อมูลเพื่อตัด เป็นไปได้ที่จะสร้างข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการตัดโดยใช้ภายใต้การแสดงผลและภายใต้ฟังก์ชั่นการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ

2. การผลิตรากฟันเทียมทางการแพทย์
ข้อมูลที่แปลงเป็นข้อมูล 3D จากภาพ DICOM ที่ถ่ายโดย CT หรือ MRI จะถูกอ่านลงใน Geomagic Freeform และแก้ไขข้อมูลโมเดล ข้อมูลจำลองจะใช้ในการ implants, surgical simulations เป็นต้น

3. ตัวอย่างการผลิตภาพที่กำหนดเอง
สแกนร่างกายด้วยเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติที่มีประโยชน์แก้ไขรูปทรงเรขาคณิตและแก้ไขข้อมูลสีด้วย Geomagic Freeform และนำเสนอโมเดลส่วนบุคคลด้วยเครื่องจำลองแบบ 3 มิติสี ข้อมูลการสแกนที่ซับซ้อนยังสามารถแก้ไขได้โดยใช้ Geomagic Freeform
4. ตัวอย่างการผลิตรองเท้าแบบกำหนดเอง
เราจะสร้างต้นแบบดิจิทัลด้วย Geomagic Freeform และเป็นแบบจำลองส่วนอื่น ๆ เป็นต้นเราทำการตัดแต่งโดยตรงด้วย STL ในการตัด และตระหนักถึงการประมวลผลแบบจำลองที่มีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถลดเวลาในการออกแบบได้อย่างมีนัยสำคัญ