ตารางฝึกอบรมโปรแกรม WorkNC
 
วันที่ 1
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 - 11.00 Installation การติดตั้งโปรแกรม WorkNC การตรวจสอบสถานะ Dongle และการติดตั้ง Serial Number การตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ที่จำเป็น
11.00 - 12.00 Creation Workzone การสร้าง Workzone แบบมาตรฐาน การสร้าง Workzone แบบง่าย
12.00 - 13.00 Break  
13.00 - 14.00 UCS การสร้างและการแก้ไขแกนสำหรับตั้งงาน
14.00 - 14.30 Stock Model การสร้าง Stock Model สำหรับการบวนการกัดหยาบ การกำหนดรูปแบบของ Stock Model ตามที่ท่านต้องการ การนำ CAD Model มาใช้ในการทำ Stock Model
14.30 - 15.00 Cutter Function แนะนำการใช้งาน Cutter Library การสร้างทูลสำหรับนำไปใช้งานในโปรแกรม การตั้งสถานะทูลก่อนการนำไปใช้งานจริง
15.30 - 16.30 Roughing Toolpath Global Roughing/Reroughing Flat Roughing/Reroughing Adaptive Trochoidal Roughing
16.30 - 17.00 Q&A  
 
วันที่ 2
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 - 12.00 Finishing Toolpath Z-Level Finishing Planar Finshing Optimize Z-Level Finishing Optimize Planar Finshing Flat Surface Finishing Remachining Toolpath 3D Pencil
12.00 - 13.00 Break  
13.00 - 13.30 Holder Function แนะนำการสร้างและการแก้ไข Holder การตรวจสอบการชนแบบอัตโนมัติ
13.30 - 14.00 CAM Entities การสร้างและแก้ไข Curve
14.00 - 14.30 CAM Entities การสร้างและแก้ไข Surface List และ List Group
14.30 - 15.30 CAM Entities การสร้างและแก้ไข Point
15.30 - 16.00 CAM Entities การสร้างและแก้ไข View
16.00 - 16.30 Posprocessor การใช้งานของ Postprocessor
16.30 - 17.00 Q&A  
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม web hit counter สถานะผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ลงโฆษณา Google โปรโมทเว็บ